اتوماسیون اداری


یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان ها، مدیریت مکاتبات و ارتباطات کاری قسمت ها و اشخاص مختلف سازمان می باشد. مدیریت این بخش و ثبت و ضبط سابقه مکاتبات، رجوع و بازیابی مکاتبات قبلی، مدیریت زمان در روابط کاری، ایجاد ابزارهایی برای تعریف نقشهای مختلف در ارتباطات و مکاتبات اداری از ملزومات هر نرم افزار اتوماسیون اداری می­باشد.

اتوماسیون اداری راهکاری سیستمی و بهترین روش به منظور اعمال مدیریت بهینه سازمان در اسرع وقت و صرف کمترین منابع بر ارتباطات و مکاتبات در سازمان می باشد.

مدیریت ارتباطات و مکاتبات کاری اولین و بزرگترین قدم در مستند سازی و بهبود فرآیندهای کاری در سازمان ها می باشد.

به همان اندازه که مزایای تسهیل در ارتباطات و مکاتبات کاری برای سازمان کاملا روشن است، دشواری روشهای مدیریت سنتی مبتنی بر کاغذ برای این ارتباطات و امکانات نیز مشخص و واضح است.

صرفه جویی در منابع سازمان، مدیریت بهینه تر، امنیت و سهولت بازیابی اطلاعات و بهبود فرآیندهای کاری را می توان از دیگر مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری دانست.